absorption

مشخصات

در برخی صنایع مانند صنایع شیمیایی و دارویی که حضور آب در فرایند تولید می بایست کنترل شود از این نوع درایرها استفاده می شوند.
اين درایرها شامل دو برج مجزا كه هركدام حاوی مواد جذب كننده رطوبت می باشند بوده و هوای توليد شده توسط شيرهای سولنوئيدی و يك كنترلر ديجيتالی جهت جذب و جداسازی رطوبت به تناوب به هر يك از اين دو برج وارد شده و پس از رسيدن به نقطه شبنم مورد طراحی، آماده مصرف خط هوای فشرده ميشود .
مواد جذب كننده رطوبت در اين دستگاهها دارای سطوح متخلخل بسياری می باشند كه اين خلل و فرج ها باعث جذب رطوبت هوای عبوری از كنار آنها شده و پس از رسيدن به نقطه اشباع اين مواد توسط مقداری از هوای كاملا" خشك توليد شده در برج بعدی، دوباره احياء شده و آماده فرآيند جذب رطوبت در مرحله بعدی می شود.
اين مواد جذب كننده رطوبت پس از طی عمر مفيد خود كه بستگی به نوع ماده جذب كننده رطوبت و مرغوبيت آن و بسيار مهمتر از آن نحوه توزيع هوا در داخل برجها می باشد، خواص خود را از دست داده و بايستی مجددا" شارژ گردند.
درایرهای جذبی با استفاده از 2 ستون حاوی مواد جاذب نظیر سیلیکاژل و اکتیو الومینا و مولکولارسیو از طریق جذب سطحی ( فیزیکی) هوا را از منفی 40 تا منفی70 درجه سانتی گراد خشک می کند.
نکته مهم در بکارگیری این نوع درایرها میزان جذب رطوبت مورد نیاز و پرت حدود 20% از هوای فشرده در فرایند احیا این نوع درایر ها می باشد به همین دلیل در صنایع معمولا از یک درایر تبریدی مرکزی استفاده می شود و قسمتی از هوا که احتیاج به خشکی بیشتری دارد توسط درایر جذبی مورد پالایش قرار می گیرد .
فارسی