مشخصات

هوا تركیبی از گازهای بی رنگ، بی بو و بی مزه مثل اكسیژن و نیتروژن می باشد و به صورت طبیعی با ناخالصی هایی مثل گرد وغبار و نمك آلوده می شود . بخار آب نیز یكی دیگر از ناخالصی های موجود در هوا می باشد و این ناخالصی ها نقش موثری در كیفیت هوای فشرده دارند .
زماینكه هوا فشرده سازی می شود غلظت ناخالصی ها و بخار آب موجود در آن افزایش می یابد. اگر این ناخالصی ها در سیستم باقی بماند خسارت زیادی به تجهیزات هوای فشرده و محصول تولیده شده وارد خواهد كرد .
فیلترهای موجود در سیستم هوای فشرده، روغن و گرد و غبار موجود را از بین می برند و خشك كن ها (درایر) بخار آب موجود در هوای فشرده شده را قبل از رسیدن به مرحله استفاده از بین می برند بنابراین .فيلترهاي هواي فشرده امروزه نقش مهمي درتجهيزات تصفيه وفرآوري هوا دارند و فقط تعداد كمي از سيستمهاي هواي فشرده مي توانند بدون فيلتر مناسب به كار خود ادامه دهند.استانداردهاي امروزي در پروسه توليد بهترين كيفيت هوا را مي طلبد وچون قطعات با تلرانسهاي دقيق ساخته ميشوند آلودگي درسيستم آنها مجاز نمي باشد .
مزاياي ميكروفيلترهاي مجهزبه ميله ي رزوه اي :
- ميله ي رزوه اي اين اطمينان راايجاد ميكندتا المنت امكان حركت وجابجا شدن ازجاي مشخص خود را نداشته باشد ودرنتيجه هواي آلوده امكان ورود به قسمت تميز را پيدا نمي نمايد .
- كلاهك پايين المنت به ميله رزوه اي ثابت ومحكم شده است .اين امر هرگونه امكان جداشدن كلاهك پائيني را تحت شرايط شوك شديد ازبين مي برد.همچنين ، ميله ي رزوه اي تعويض المنت را آسانترمي سازد واحتمال خرابي پوسته پاييني بدليل خوردگي تدريجي آلومينيوم از بين خواهد رفت .
- پوشش رنگ اين ميكروفيلترها ازنوع پودري كوره اي ميباشد .
- تعداد میکروفیلترها بستگی به انتخاب نوع درایر دارد و ظرفیت آن ها
- از m³/min 0.5 – 200 با فشار کار 7 – 40 bar می باشد.

cf
فارسی